WMO

Bij het sociaal Wijkteam kunt u terecht voor al uw vragen over WMO-voorzieningen.

Maar wat zijn nu WMO- voorzieningen?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO regelt dat mensen die dat nodig hebben ondersteuning kunnen krijgen. 

Onder WMO-voorzieningen verstaan wij  bijvoorbeeld:

- Vervoersvoorieningen; aanvullend openbaar vervoer (vervoerspas). 

- Woonvoorzieningen; als de woning waarin u woont vanwege een beperking niet (meer) geschikt voor u is, dan kan het Sociaal Wijkteam met u meedenken over een oplossing.

- Rolstoelen, scootmobielen, enz.

- Huishoudelijke hulp

- Dagbesteding

- Begeleid of beschermd wonen.

 

Als u ondersteuning nodig hebt om beter deel te nemen aan het dagelijks leven, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

 

T 075 - 2060018
E team1@swt.zaanstad.nl

Eigen bijdrage

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat u mogelijk voor een Wmo maatwerkvoorziening een eigen bijdrage gaat betalen. De gemeente meldt u aan bij het CAK. Via het CAK zal u worden geïnformeerd over de inning van de eigen bijdrage. Voor 2020 is deze eigen bijdrage vastgesteld op een tarief van € 19,00 per maand. Het CAK stuurt u hiervoor een factuur. Wanneer u jonger bent dan 23 jaar dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Op rolstoelen is ook geen eigen bijdrage van toepassing.

Voor informatie over de eigen bijdragen kunt u bij het Sociaal Wijkteam terecht of kijk op www.hetcak.nl of gaat u naar de website van de Gemeente Zaanstad.